Algemene voorwaarden.

1. Definities.

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

2. Toepasselijkheid.

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Webduo en de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Diensten.

3.1. Webduo biedt diensten aan op het gebied van websitebouw, webdesign, onderhoud en hosting.

3.2. De diensten worden uitgevoerd volgens de overeengekomen specificaties en afspraken tussen Webduo en de Klant.

4. Tarieven en Betalingsvoorwaarden.

4.1. De tarieven voor de diensten van Webduo worden vermeld in de offerte of overeenkomst.

4.2. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3. Betalingen dienen te worden voldaan door middel van bankoverschrijving naar de bankrekening van Webduo, onder vermelding van het factuurnummer.

5. Garantie.

5.1. Webduo spant zich in om de diensten naar beste vermogen uit te voeren en te voldoen aan de overeengekomen specificaties.

5.2. Eventuele gebreken of fouten dienen zo spoedig mogelijk aan Webduo te worden gemeld, waarna Webduo naar beste vermogen zal trachten deze te verhelpen.

6. Intellectuele Eigendom.

6.1. De website die door Webduo wordt gebouwd, blijft eigendom van de Klant.

6.2. Webduo behoudt zich het recht voor om haar naam en/of logo onderaan de website te tonen, met een verwijzing naar haar diensten.

7. Annulering en Wijzigingen.

7.1. Bij annulering of wijziging van de diensten door de Klant kunnen annulerings- of wijzigingskosten in rekening worden gebracht, zoals overeengekomen in de offerte of overeenkomst.

8. Aansprakelijkheid.

8.1. Webduo is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de website, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Webduo.

9. Toepasselijk Recht en Geschillen.

9.1. Op de overeenkomsten tussen Webduo en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen tussen Webduo en de Klant zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het gebied waar Webduo gevestigd is.

Cookie foto Wij maken gebruik van anonieme cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees meer.